Kancelaria specjalizuje się w :

 

 • prawie komputerowym oraz prawie kontraktów informatycznych
 • wsparciem procesów inwestycyjnych
 • obsłudze organów statutowych (Zgromadzenia Wspólników, Walne Zgromadzenia, rady nadzorcze, komisje rewizyjne, zarządy)
 • prawie antymonopolowym oraz prawie nieuczciwej konkurencji
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych:
  • z zakresu windykacji należności
  • w sprawach o przestępstwa gospodarcze
  • w sprawach o naprawienie szkód
  • reprezentacją wierzycieli i dłużników w postępowaniu układowym i upadłościowym
  • w postępowaniu rejestrowym w wydziałach gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego

 

Ponadto Kancelaria świadczy usługi w zakresie :

I. Prawa gospodarczego

- obsługi prawnej działalności podmiotów gospodarczych, łączeń i fuzji, przekształceń, zakupu i sprzedaży firm, przedsiębiorstw oraz ich majątku,
- prawa korporacyjnego spółek handlowych, stowarzyszeń i fundacji,
- prywatyzacji i tworzenia spółek z udziałem kapitału zagranicznego,
- postępowania układowego i upadłościowego,
- postępowania antymonopolowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji,
- kompleksowej obsługi umów handlowych i cywilnych,
- zagadnień dotyczących prawa pracy,
- zagadnień prawa w obrocie papierami wartościowymi, emisji akcji, sprzedaży udziałów, przygotowania projektów emisyjnych.

II. Prawa cywilnego

- problematyka własności, innych praw rzeczowych oraz stosunków zobowiązaniowych, obrót cywilny i gospodarczy, obsługa umów i negocjacji, realizacja roszczeń, zabezpieczanie kontraktów.

III. Prawa spółdzielczego

- rozliczania spółdzielni ze spółdzielcami
- rozliczenia procesów inwestycyjnych z podwykonawcami
- przygotowywania aktów przewłaszczenia lokali
- spory sądowe pomiędzy spółdzielniami a ich podwykonawcami
- spory pomiędzy organami spółdzielni
- przygotowywania tekstów statutów i regulaminów funkcjonowania organów spółdzielni
- prowadzenia Walnych Zgromadzeń

IV. Ochrony własności intelektualnej

- prawa autorskie, ustawa o ochronie danych osobowych, rejestrowanie baz danych, ochrona znaków towarowych, prawo patentowe, prawo własności przemysłowej, prawo komputerowe, kontrakty informatyczne

V. Prawa podatkowego i finansowego

- podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
- podatku od towarów i usług,
- międzynarodowej strategii podatkowej,
- finansowania działalności gospodarczej w Polsce.

VI. Prawa obrotu nieruchomościami

- obsługi pozyskiwania gruntów i lokali,
- obsługi zakupu i wynajmu nieruchomości,
- organizowania finansowania projektów,
- rewindykacje, przetargi.

VII. Prawa obrotu papierami wartościowymi

- przygotowywanie i realizowanie we współpracy z domem maklerskim transakcji papierami wartościowymi w obrocie niepublicznym,
- sporządzanie części prawnej prospektów emisyjnych, przygotowywanie umów związanych z emisją papierów wartościowych
- inne czynności związane z papierami wartościowymi.

VIII. Prowadzenie spraw sądowych i postępowań egzekucyjnych

- procesów gospodarczych,
- procesów cywilnych,
- procesów z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.
- procesów karnych,
- procesów z zakresu prawa pracy,
- arbitrażu,
- postępowań administracyjnych,
- postępowań egzekucyjnych.

IX. Prawa spadkowego i rodzinnego

- zagadnień związanych z dziedziczeniem,
- prowadzenia spraw rozwodowych i alimentacyjnych,
- zagadnień ze stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami.

X. Prawa karnego

- prowadzenia spraw karnych, karno - skarbowych, w zakresie wykroczeń (w tym wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).
- Prowadzenie audytów prawnych mających na celu weryfikację podejrzeń wobec organów podmiotów o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia

XI. Prawa budowlanego

- obsługa przygotowania inwestycji,
- kontrola zgodności z prawem projektów i wykonawstwa inwestycji.
- Spory z wykonawcami, podwykonawcami oraz urzędami administracji przed oraz w trakcie procesu inwestycyjnego


XII. Prawa finansów publicznych i zamówień publicznych

XII. Audytu prawnego